Göllüce Mahallesi 75. Sok. Şehitkamil/Gaziantep

Amaç ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ

KURUMSAL HEDEF

UYGULAMA ADIMLARINI İÇEREN EYLEM PLANI

AMAÇ-1: Sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir hastane olmak

 • Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak
 • Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak
 • Verdiğimiz hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek
 • Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak
 • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak
 • Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak
 • Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak
 • Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Klinik göstergeler,
 • Birim bazlı göstergeler,
 • Hasta memnuniyet anketleri,
 • Çalışan memnuniyet anketleri,
 • Hasta ve çalışanlar tarafından gelen memnuniyet, dilek ve şikâyetler,
 • Bina turları
 • Öz değerlendirme,
 • Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak, belirlenen hedef değerlere ulaşmasını sağlamak

AMAÇ-2: Hasta ve hasta yakını memnuniyetini sağlamak

 • Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçları tespit ederek memnuniyetsizliklerini gidermek
 • Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin belirlenen yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından, yüz yüze başvurularla yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak ve düzeltici faaliyetleri sonuçlandırmak
 • Hasta Memnuniyet Anketlerini her ay uygulamak, sonuçlarının analizleri yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak ve düzeltici faaliyetleri sonuçlandırmak
 • Web sayfasını güncel tutarak hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek

AMAÇ-3: Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

 • Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi vs. şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak
 • Hastanemiz hizmet vermeye başlamasından bu yana şeffaflık, dürüstlük, tutarlılık ilkeleriyle oluşturduğumuz güvenin devamlılığını sağlamak.
 • Hastanemize gelen yaşlı ve engelli hastaların ana hizmet binasına kolay ulaşımlarının sağlanması için personel eşliğinde tekerlekli sandalye hizmetinin sağlanması,
 • Hizmet mekânlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre düzenlenmesi
 • Hastanemiz hastalarına karşı güler yüzlü ve açıklayıcı davranılması
 • Tüm süreçlerdeki disiplinli çalışmalarımız ve istikrarımız ile oluşan güvenin sürekliliğinin sağlanması
 • Hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanması esnasında eşit haklarda yararlanmasının sağlanması

AMAÇ-4: Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak

 • Çalışan eğitiminin ve farkındalığının arttırılması
 • Hasta Haklarının ve Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerinin uygulanması
 • Klinik dokümantasyonun iyileştirilmesi
 • Etkin iletişimin iyileştirilmesi
 • İlaç güvenliğinin güçlendirilmesi
 • Hasta eğitim sürecinin geliştirilmesi
 • Yatak sayısının artırımı ile hasta yatış ve taburculuk süreçlerinin iyileştirilmesi

AMAÇ-5: Sağlıklı çalışma yaşamı oluşturmak ve uygunluk sağlamak

 • Hastanemizde çalışan tüm personelin memnuniyetlerini arttırmak
 • Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerinin İSG mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak. 
 • Uygun işe uygun kriterde personel istihdam ederek, yapılmasına karar verilen işlem ve süreçlerde kişinin sağlığına zarardan çok fayda sağlamak.
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımını arttırmak.
 • Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması
 • Engelli personeli engelli raporuna uygun işlerde çalıştırmak
 • Yılda 1 defa çalışan memnuniyet anketi çalışması yapılması sonuçlarının yönetime sunularak iyileştirilmesi, önerilerin değerlendirilmesi, uygulamaya alınması
 • Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması
 • Personel sağlık taramalarının tamamlanması

AMAÇ-6: Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliği sağlamak

 • Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak
 • Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatların SKS'ye uygun yapılması
 •  Hastanenin teknik altyapısına yönelik zaman içinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesi

AMAÇ-7: Eğitimde etkinliği ve etkililiği sağlamak

 • Eğitimin yoğunlaştırılarak tüm hastane çalışanlarının katılımının arttırılmasını sağlamak 
 • Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek Planlanan hedeflerin belirlenen zamanda yapılıp yapılmadığını ölçmeyi sağlamak
 • Çalışanların hizmet içi eğitimlere katılımını sağlamak uyumunu göstergelerle izlenmesi
 • Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi

AMAÇ-8: Hastanenin gelir-gider dengesini iyileştirmek ve hastane işletmeciliğinde verimliliği arttırmak

 • Gelir gider dengesini sağlamak ve gider azaltıcı, gelir arttırıcı politikalar oluşturmak,
 • Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak
 • Hastane hizmetleri ile ilgili tanıtıcı faaliyetler yaparak hasta sayısının artırılması ve iş akışlarının mükemmeliyeti
 • Tehditlerin, fırsatların ve pazardaki rakiplerin yakından takip edilmesi
 • Düzenli kurum ziyaretleri ile ilişkilerin ve anlaşmaların iyileştirilmesi
 • Personel verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması

AMAÇ-9: Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 • Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek
 • Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

AMAÇ-10: Çevre sağlığını önemseyerek atıklarını azaltan çevreye duyarlı bir hastane olmak

 • Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatını olumsuz yönde etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak